SALA.LT PREKIŲ PIRKIMO IR PARDAVIMO TAISYKLĖS

 1. SĄVOKOS:
  1. Pardavėjas – Sala.lt atstovaujama UAB „M-1“, įmonės kodas: 120720743, PVM mokėtojo kodas: LT207207413, adresas: A. Smetonos g. 7, Vilnius 01115, Lietuva.
  2. lt/elektroninė parduotuvė – Pardavėjui priklausanti ir jo valdoma elektroninė parduotuvė, veikianti internete adresu www.sala.lt.
  3. Pirkėjas – perkantis elektroninėje parduotuvėje arba ja besinaudojantis asmuo. Elektroninėje parduotuvėje gali pirkti: 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo 14 (keturiolikos) iki 18 (aštuoniolikos) metų amžiaus, turintis tėvų ar rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo.
  4. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
  5. Pirkimo – pardavimo sutartis –tarp Pirkėjo ir Pardavėjo pagal elektroninės parduotuvės pirkimo–pardavimo taisykles sudaryta prekių pirkimo–pardavimo sutartis.
  6. Taisyklės – šios elektroninės parduotuvės taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Pirkėjui ir Pardavėjui privalomas teisinis dokumentas, kuriame apibrėžiamos Šalių teisės ir pareigos, prekių įsigijimo, apmokėjimo už jas, pristatymo ir grąžinimo sąlygos bei tvarka, taip pat kitos su prekių pirkimu ir pardavimu elektroninėje parduotuvėje susijusios sąlygos.
  7. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas dokumentas, kuriame numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Sala.lt elektronine parduotuve. Privatumo politika yra Taisyklių sudėtinė dalis.
 2. BENDROSIOS NUOSTATOS:
  1. Užsiregistruodamas arba pateikdamas užsakymą Pirkėjas patvirtina, jog jis turi teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje.
  2. Pirkėjas prekes ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje gali įsigyti tik sutikęs su Taisyklėmis. Pirkėjui patvirtinus susipažinimą su Taisyklėmis, jis įsipareigoja jų laikytis bei jas vykdyti.
  3. Įsigydamas prekes ir paslaugas elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su Taisyklių taikymu ir patvirtina, kad jas suprato. Tuo atveju, kai Pirkėjas neperskaitė ir (ar) nesuprato Taisyklių arba su jomis nesutiko, jis negali pirkti prekių ir paslaugų elektroninėje parduotuvėje.
  4. Pardavėjas turi teisę keisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo elektroninėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo bet kokiu būdu naudojasi elektronine parduotuve, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.
  5. Informuojame, kad Sala.lt internetiniame puslapyje esančioje „Dažnai užduodami klausimai“ skiltyje (toliau – D.U.K.) pateikiama informacija, susijusi su prekių užsakymu, pristatymu, grąžinimu ir pan. Atsižvelgiant į tai, prieš vykdant užsakymą rekomenduojame susipažinti su D.U.K.
 3. PRIVATUMO POLITIKA:
  1. Pirkėjas, pirkdamas prekes Sala.lt privalo nurodyti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį), kurie būtini prekių pirkimui, pristatymui ir mokėjimui vykdyti.
  2. Pirkėjas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, sutinka, kad jo nurodytu el. pašto adresu butų siunčiami pranešimai, būtini prekių užsakymui, mokėjimui ir pristatymui įvykdyti.
  3. Pardavėjas nekaupia Pirkėjų duomenų, susijusių su jų mokėjimų informacija. Visi mokėjimai atliekami partnerių kanalais (Paysera).
  4. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
  5. Papildoma informacija apie asmens duomenų tvarkymą pateikiama elektroninėje parduotuvėje skiltyje Privatumo politika.
 4. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS:
  1. Pirkėjas gali užsisakyti elektroninėje parduotuvėje esančias prekes užsiregistruodamas ir sukurdamas paskyrą arba be registracijos.
  2. Pirkimo – pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformuoja, pateikia prekių užsakymą ir jį apmoka. Pateikdamas užsakymą, Pirkėjas sutinka su Taisyklėmis ir jų taikymu ir elektroninės parduotuvės Privatumo politika.
  3. Sudarius Pirkimo-pardavimo sutartį, Pirkėjo užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina, pristatymo laikas bei kitos sąlygos yra privalomos Pirkėjui ir Pardavėjui, ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.
  4. Iki sutarties sudarymo Pardavėjas gali siųsti Pirkėjui tarpinius patvirtinus, pavyzdžiui, patvirtinimą, kad pirkėjas užsiregistravo elektroninėje parduotuvėje, gautas apmokėjimas ir pan.
  5. Pirkimo – pardavimo sutartys registruojamos ir saugomos elektroninės parduotuvės duomenų bazėje.
  6. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.
  7. Pirkimo – pardavimo sutartis galioja iki visiško įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo. Pirkimo–pardavimo sutartis laikoma įvykdyta, kai prekės perduodamos Pirkėjui Taisyklių ir Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
  8. Pardavėjas gali netvirtinti Pirkėjo užsakymo, jei Pirkėjas neįvykdo visų prekės užsakymo sąlygų, Pardavėjas neturi Pirkėjo norimos prekės, Pirkėjas nepatvirtino sutikimo su Taisyklėmis, Pirkėjas, Pardavėjo nuomone, atlieka didmeninius pirkimus ir / ar dėl kitų priežasčių, kurios gali būti individualiai nurodomos Pirkėjui.
 5. PIRKĖJO TEISĖS:
  1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes interneto parduotuvėje Sala.lt vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis.
  2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutarties, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos.
  3. 2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.
  4. Pirkėjas turi teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes šių Taisyklių nustatyta tvarka.
  5. Pirkėjas turi kitas teises, numatytas šiose Taisyklėse, Privatumo politikoje, Lietuvos Respublikos teisės aktuose.
  6. Užsakyto ir suformuoto Prekių krepšelio anuliavimas ar koregavimas nėra galimas.
 6. PARDAVĖJO TEISĖS:
  1. Pardavėjas turi teisę be išankstinio perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve, taip pat panaikinti Pirkėjo registraciją, jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui ir / ar pažeidžia savo pareigas; Pardavėjas neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
  2. Pardavėjas turi teisę laikinai arba iš viso nutraukti elektroninės parduotuvės veiklą, keisti elektroninę parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį, riboti joje atliekamus pirkimus, pakeisti elektroninės parduotuvės veiklos internetinį adresą, riboti registruotų Pirkėjų skaičių, apie tai iš anksto nepranešęs Pirkėjui; Pardavėjas neatsako už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Pirkėjui.
  3. Pardavėjas turi teisę pakeisti Taisykles, prekių̨ kainas ar kitas pirkimo sąlygas, apie pakeitimus paskelbdamas elektroninėje parduotuvėje.
  4. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio rinkodaros akcijas ir išankstiniu Pirkėjų sutikimu juos apie šias akcijas informuoti, informaciją siunčiant Pirkėjų nurodytais kontaktais.
 7. PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI:
  1. Pirkėjas privalo sumokėti už įsigytas prekes ir jas priimti šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
  2. Jeigu Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pardavėjui pareikalavus Pirkėjas privalo padengti prekių siuntimo/grąžinimo išlaidas.
  3. Apmokėti prekės grąžinimo išlaidas, jei jos tenka Pirkėjui.
  4. Pirkėjas įsipareigoja saugoti ir neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo prie interneto parduotuvės Sala.lt duomenų. Atsakomybė už pasekmes, kilusias dėl netinkamai saugotų prisijungimo duomenų, tenka Pirkėjui.
  5. Interneto parduotuvės Sala.lt Pirkėjai privalo laikytis šių Taisyklių, sąlygų įvardintų D.U.K. skiltyje, Sala.lt nurodytos Privatumo Politikos bei kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinės parduotuvės skiltyse ir nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
 8. PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI:
  1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis elektroninės parduotuvės paslaugomis, kurios veikimo sąlygas nustato šios Taisyklės ir kitos interneto parduotuvėje Sala.lt skelbiamos sąlygos.
  2. Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjo įsigytas prekes pristatyti Pirkėjo pasirinktu pristatymo būdu ir adresu, remdamasis sąlygomis, kurias nustato šios Taisyklės ir sąlygos įvardintos prie D.U.K.
  3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją.
  4. Taisyklių numatytomis sąlygomis Pardavėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes.
  5. Kai dėl nenumatytų aplinkybių Pardavėjas negali pristatyti interneto parduotuvėje Sala.lt įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį prieš tai informuodamas Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų.
  6. Pirkėjui grąžinant prekes, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti šio sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekių grąžinimo Pardavėjui dienos.
 9. PREKIŲ KAINOS:
  1. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje yra nurodytos eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius.
  2. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis negali, išskyrus atvejus, kai prekės kaina pakito, dėl informacinių sistemų techninės klaidos ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių priežasčių. Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekę nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos.
  3. Pirkėjas atsiskaito už įsigytas prekes elektronine bankininkyste, atsiskaitymo partneris – Paysera.lt.
  4. Į prekių kainą nėra įskaičiuota prekių pristatymo kaina. Jei nenurodyta kitaip, prekių pristatymo paslauga ir kitos paslaugos yra mokamos.
 10. PRISTATYMAS:
  1. Prekės pristatomos Lietuvoje. Dėl Prekių pristatymo į kitas šalis galite kreiptis labas@sala.lt ir susiderinti siuntimo sąlygas.
  2. Galimi prekių pristatymo Pirkėjui būdai ir kainos yra nurodomi Pirkėjui elektroninėje parduotuvėje suformavus prekių krepšelį ir nurodžius pristatymo adresą.
  3. Pirkėjas, užsakydamas prekes, privalo nurodyti tikslų prekių pristatymo adresą.
  4. Pirkėjas privalo priimti prekes pats. Jei Pirkėjas prekių priimti pats negali, bet prekės pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl pristatytų prekių netinkamam asmeniui.
  5. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose ir D.U.K. nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Susipažindamas su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas.
  6. Pirkėjui pasirinkus prekių pristatymo paslaugą, prekių pristatymo kaina Pirkėjui yra parodoma užsakymo pabaigoje, prieš pasirenkant mokėjimo būdą ir / ar atliekant mokėjimą. Prekių pristatymo kaina sumokama iš anksto, kartu su mokėjimu už prekes.
  7. Pardavėjas neatsako už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių su Pardavėju, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
  8. Gavęs prekes, Pirkėjas privalo patikrinti siuntos būklę (ar nėra pažeista išorinė pakuotė) bei pasirašyti sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius sąskaitą faktūrą, važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo ir priėmimo dokumentą, laikoma, kad siunta perduota tinkamos būklės.
   Pastebėjęs, kad pateiktos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame siuntos perdavimo ir priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.
   Jeigu Pirkėjas, priėmęs siuntą, pastebi prekių neatitikimą, gamyklinį broką ar kitus prekių defektus, apie tai nedelsiant (ne vėliau kaip per 24 val. nuo siuntos gavimo) informuoja Pardavėją. Pasitvirtinus skundui dėl netinkamos prekių kokybės ir Pirkėjui grąžinus netinkamos kokybės prekes, Pardavėjas įsipareigoja per 10 (dešimt) dienų grąžinti pinigus už prekę, kartu padengiant ir grąžinimo išlaidas.
   Pirkėjai siuntas atsiėmę iš paštomatų ir pastebėję neatitikimus apie tai privalo nedelsiant informuoti Sala.lt.
  9. Visų parduodamų prekių ypatybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame aprašyme. Pardavėjas neatsako už tai, kad interneto parduotuvėje esančių prekių spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus ypatybių;
  10. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.
 11. PREKIŲ GRĄŽINIMAS:
  1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.
  2. Norėdamas grąžinti kokybišką prekę (-es), Pirkėjas apie tai Pardavėjui turi pranešti raštu (el.paštu) bei užpildyti prekių gražinimo formą, kurią galima rasti lt skiltyje D.U.K. Nurodytą prekių grąžinimo formą Pirkėjas Pardavėjui taip pat gali pateikti kartu su grąžinamomis prekėmis registruota siunta.
  3. Grąžinant prekes būtina laikytis šių sąlygų:
   1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas  tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
   2. Prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
   3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos: nepažeistos etiketės,  nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama  nekokybiška prekė);
   4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
  4. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą arba PVM sąskaitą-faktūrą ir užpildytą grąžinimo dokumentą.
  5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo  nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų.
  6. Prekių grąžinimas vykdomas Pardavėjo nustatytu būdu per 14 (keturiolika) dienų nuo prekių gavimo dienos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai prekė nekokybiška – tokiu atveju vykdomas prekių grąžinimas per įstatyminį garantinį terminą).
  7. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas ir keitimas vykdomas vadovaujantis Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 1 dalimi.
  8. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai grąžinami į Pirkėjo sąskaitą iš kurios buvo atliktas pirminis mokėjimas,  ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos, nebent Pardavėjas ir Pirkėjas susitaria kitaip.
  9. Pardavėjas neprisiima atsakomybės dėl neatlikto arba vėluojančio pavedimo už grąžintas prekes, jei Pirkėjas klaidingai pateikia grąžinimui reikalingus duomenis.
  10. Jeigu keičiant prekes susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas su Pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
  11. Pirkėjui atsisakant prekės pirkimo-pardavimo sutarties, Pirkėjui grąžinamos visos jo sumokėtos sumos, įskaitant Pirkėjo sumokėtas prekės pristatymo išlaidas. Tačiau, kaip numatyta Lietuvos Respublikos civilinio kodekso CK 6.22811 str. 3 d., Pardavėjas neprivalo grąžinti vartotojui papildomų išlaidų, kurios susidarė dėl to, kad vartotojas aiškiai pasirinko kitą negu verslininko pasiūlytas pigiausias įprastinis pristatymo būdas.
 12. APSIKEITIMAS INFORMACIJA:
  1. Pardavėjas Pirkėjui pranešimus siunčia naudodamasis Pirkėjo registracijos formoje pateiktais kontaktais – el. pašto adresu ir/ar telefono numeriu, o Pirkėjas, norėdamas kreiptis į Pardavėją, gali naudotis visais susisiekimo kanalais, nurodytais elektroninės parduotuvės Sala.lt skiltyje „Kontaktai“.
 13. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ:
  1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
  2. Pirkėjas visiškai atsakingas už savo veiksmus, atliktus interneto parduotuvėje Sala.lt.
  3. Pirkėjas atsako už registracijos duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi ar prekes arba paslaugas įsigyja trečiasis asmuo, prisijungęs prie elektroninės parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visos su tuo susijusios pareigos tenka pirkėjui.
  4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės visais atvejais, kai nuostolių atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
  5. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai patirtus nuostolius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir pagrindais.
  6. Pardavėjas neatsako už pirkimo – pardavimo sutarties nevykdymą ir / ar prekių ne pristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Pardavėjas negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo–pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure aplinkybės). Jei nurodytos aplinkybės trunka ilgiau kaip 1 (vieną) mėnesį, šalys tarpusavio susitarimu gali nutraukti pirkimo – pardavimo sutartį.
 14. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS:
  1. Pardavėjas gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, bet kada vienašališkai, be atskiro įspėjimo keisti jų sąlygas, jas nutraukti.
 15. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
  1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
   Šioms Taisyklėms ir santykiams tarp Šalių šių Taisyklių atžvilgiu taikomos ir jos aiškinamos remiantis Lietuvos Respublikos įstatymais.
  2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
  3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdyti negalima dėl nenumatytų ir Šalių valios nepriklausančių aplinkybių, kurios apima:
   • gaisrą, sprogimą, audras ir kitas stichines nelaimes bei gamtos jėgas, kurios neleidžia įvykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos įvykdyti;
   • įvykį ar aplinkybę, kurių sutarties šalis (Šalys) negali kontroliuoti ir kurios neleidžia vykdyti  prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti;
   • Vyriausybės arba valdžios veiksmus, kurie neleidžia vykdyti prisiimtų įsipareigojimų arba dėl kurių delsiama juos vykdyti.

Prašymą/skundą dėl mūsų interneto parduotuvėje įsigytos prekės galite pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 852626751, interneto svetainėje www.vvtat.lt, jos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/. Prašome prieš tai kreiptis į mus labas@sala.lt.